Przejdź do treści strony
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu Biuletyn Informacji Publicznej

KOMUNIKATY

PDFObwieszczenie Prezesa NSA w sprawie wolnego stanowiska asesorskiego w WSA Poznań


Z dniem 31 maja 2019 r. weszły w życie przepisy informatyzujące postępowanie przed sądami administracyjnymi.
Oznacza to przede wszystkim umożliwienie stronom postępowania wnoszenia do sądów administracyjnych pism procesowych w formie elektronicznej, otrzymywania korespondencji sądowej w takiej formie, a także uzyskania dostępu do akt sądowych online.
Więcej informacji na stronie: Elektroniczna komunikacja z sądem, dostęp do akt sądowych on-line.


PDFObwieszczenie Prezesa NSA o wolnych stanowiskach asesorskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu


Zarządzenie nr 3/19
Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 02 kwietnia 2019r.   

Na podstawie § 30 ust. 1 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 05 sierpnia 2015r. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz.U. z 2015r., poz. 1177) ustalam, że Biuro Podawcze w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu będzie czynne w godz. od 07:30 do 15:00.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2019r.

Prezes
Jerzy Stankowski


UCHWAŁA ZEBRANIA SĘDZIÓW WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W POZNANIU
Wyrażamy solidarność z sędziami, których dotknęły negatywne konsekwencje ich działań w sferze orzeczniczej lub w przestrzeni publicznej, podejmowanych w celu ochrony podstaw praworządności lub edukacji prawnej.
Nasz głęboki sprzeciw budzą działania Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych i jego Zastępców, wymierzone w sędziów uczestniczących w dyskursie publicznym dotyczącym fundamentów państwa prawa.
Podzielamy pogląd, że sędziowie mają obowiązek wskazywania zagrożeń dla niezależności sądów i niezawisłości sędziów, a ich aktywność w tym zakresie nie może być traktowana jak działalność polityczna.


PDFZarządzenie nr 13-18 - kontrola bagażu

 


 

Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego i Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

W dniu 1 czerwca 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2017 r., poz. 935).

Ustawa istotnie zmienia szereg przepisów regulujących postępowanie przed organami administracji publicznej i wprowadza nowe instytucje prawne, np. milczące załatwienie sprawy, mediację oraz postępowanie uproszczone.

Wspomnianą ustawą została zmieniona również ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w celu dostosowania jej regulacji do znowelizowanych przepisów k.p.a. Przede wszystkim ustawodawca wprowadził obok skargi nowy środek prawny tj. sprzeciw od decyzji wydanej na podstawie art. 138 § 2 k.p.a., a zatem od tzw. decyzji kasatoryjnej (uchylającej zaskarżoną decyzję i przekazującej sprawę organowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania). Zmianie uległy również przepisy dotyczące mediacji poprzez rozbudowanie i doprecyzowanie zasad prowadzenia postępowania mediacyjnego oraz przyjęcie reguły, iż takie postępowanie prowadzi mediator wybrany przez strony. Znowelizowane zostały przepisy ustawy procesowej regulujące kwestie związane z wnoszeniem skargi do sądu administracyjnego. Jako przykład można wskazać: art. 52 § 3 p.p.s.a. który stanowi, że jeżeli stronie przysługuje prawo do zwrócenia się do organu, który wydał decyzję, z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, strona może wnieść skargę na tę decyzję bez skorzystania z tego prawa, art. 53 § 4, który łagodzi skutki złożenia skargi bezpośrednio w wojewódzkim sądzie administracyjnym, czy też art. 53 § 2a, w myśl którego w przypadku innych aktów, jeśli ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia – skargę można wnieść w każdym czasie.

Link do ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw
 


PDFWzór karty zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko asesorskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym
 


PDFWzór karty zgłoszenia na wolne stanowisko sędziowskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym
 


W dniu 27 maja 2011 r. rozpoczął swoją działalność pierwszy w Polsce Klub Sędziów w Stanie Spoczynku przy Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu, przy ulicy Ratajczaka 10/12 pod patronatem obecnego Prezesa Sądu Sędziego NSA Jerzego Stankowskiego.

PDFzobacz więcej
PDFSprawozdanie - zobacz więcej
PDFSprawozdanie 2 - zobacz więcej
 


Kontakt telefoniczny z Rzecznikiem Prasowym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu:

Sędzia WSA Jakub Zieliński
tel. 61 85 66 704

lub e-mail: wis@poznan.wsa.gov.pl lub info@poznan.wsa.gov.pl

Metryczka
 • wytworzono:
  28-05-2018
  przez: Kamila Kozłowska
 • opublikowano:
  29-05-2018 10:31
  przez: Przemysław Olszewski
 • zmodyfikowano:
  10-10-2019 09:05
  przez: Przemysław Olszewski
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
  odwiedzin: 3555
Dane adresowe:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
61-815 Poznań
ul. Ratajczaka 10/12

Dane kontaktowe:

tel.: 61 85 66 732, 61 85 66 865
fax: 61 85 66 710
e-mail: wis@poznan.wsa.gov.pl
strona www: bip.wsa.poznan.pl