Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Postępowanie mediacyjne

Dz.U. 2016.718

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi  (tekst jednolity - art. 115 do art. 118)

Postępowanie mediacyjne

Na wniosek skarżącego lub organu administracji publicznej, złożony przed wyznaczeniem rozprawy, może być przeprowadzone postępowanie mediacyjne, którego celem jest wyjaśnienie i rozważenie okoliczności faktycznych i prawnych sprawy oraz przyjęcie przez strony ustaleń co do sposobu jej załatwienia w granicach obowiązującego prawa. Sąd może również zadecydować o przeprowadzeniu postępowania mediacyjnego mimo braku wniosku stron.

Postępowanie mediacyjne prowadzi mediator wybrany przez strony. Mediatorem może być osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych, w szczególności może być to osoba wpisana na listę stałych mediatorów lub do wykazu instytucji i osób uprawnionych do prowadzenia postępowania mediacyjnego, prowadzonych przez prezesa sądu okręgowego.

Jeżeli strony nie wskażą mediatora, wybierze go sąd bacząc aby posiadał odpowiednią wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji w sprawach danego rodzaju.

Z przebiegu posiedzenia mediacyjnego mediator sporządza protokół, którego odpis przekazuje sądowi i stronom.

Na podstawie ustaleń dokonanych w postępowaniu mediacyjnym, organ uchyla lub zmienia zaskarżony akt albo wykonuje lub podejmuje inną czynność stosownie do okoliczności sprawy w zakresie swojej właściwości i kompetencji.
Na akt wydany na podstawie ustaleń, dokonanych w postępowaniu mediacyjnym, można wnieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia aktu albo wykonania lub podjęcia czynności.

Skargę sąd rozpoznaje łącznie ze skargą wniesioną w sprawie na akt lub czynność, w której przeprowadzono postępowanie mediacyjne. Jeżeli skarga na akt lub czynność wydane lub podjęte na podstawie ustaleń, nie zostanie wniesiona albo skarga ta zostanie oddalona, sąd umarza postępowanie w sprawie, w której przeprowadzono postępowanie mediacyjne.

Jeżeli natomiast w postępowaniu mediacyjnym strony nie dokonają ustaleń co do sposobu załatwienia sprawy, podlega ona rozpoznaniu przez sąd.

Metryczka
 • wytworzono:
  21-02-2008
  przez: Grażyna Nowak
 • opublikowano:
  15-05-2018 18:18
  przez: Przemysław Olszewski
 • zmodyfikowano:
  06-06-2018 16:49
  przez: Przemysław Olszewski
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
  odwiedzin: 1095
Dane adresowe:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
61-815 Poznań
ul. Ratajczaka 10/12

Dane kontaktowe:

tel.: 61 85 66 732, 61 85 66 865
fax: 61 85 66 710
e-mail: wis@poznan.wsa.gov.pl
strona www: bip.wsa.poznan.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×