Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wniesienie skargi

Skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, chyba że skargę wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich.

Przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, przewidziany w ustawie.

Jeżeli ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia w sprawie będącej przedmiotem skargi, skargę na akty lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt. 4 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, można wnieść po uprzednim wezwaniu na piśmie właściwego organu – w terminie czternastu dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu aktu lub podjęciu innej czynności – do usunięcia naruszenia prawa.

W przypadku innych aktów, jeżeli ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia w sprawie będącej przedmiotem skargi i nie stanowi inaczej, należy również przed wniesieniem skargi do sądu wezwać na piśmie właściwy organ do usunięcia naruszenia prawa. Termin 14- dniowy, o którym mowa wyżej nie ma zastosowania.

Skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.
W przypadkach, o których mowa w art. 52 § 3 i 4 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia wezwania o usunięcie naruszenia prawa.
Prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich mogą wnieść skargę w terminie sześciu miesięcy od dnia doręczenia stronie rozstrzygnięcia w sprawie indywidualnej, a w pozostałych przypadkach w terminie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie aktu lub podjęcia innej czynności uzasadniającej wniesienie skargi. Termin ten nie ma zastosowania do wnoszenia skarg na akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej.

Skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi.
Organ przekazuje skargę sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie trzydziestu dni od dnia jej wniesienia.
Organ, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości w terminie trzydziestu dni od dnia jej otrzymania.
 

*


Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie projektu w ramach realizacji programu operacyjnego (ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju - Dz.U. z 2009 r. nr 84, poz. 712), w przypadku negatywnej oceny projektu przez instytucję zarządzającą w postępowaniu odwoławczym, powinien w tym zakresie wnieść skargę bezpośrednio do wojewódzkiego sądu administracyjnego w terminie 14 dni od otrzymania informacji o negatywnym załatwieniu sprawy.

Do skargi należy dołączyć kompletną dokumentację w sprawie, obejmującą wniosek o dofinansowanie wraz z informacją w przedmiocie oceny projektu, kopie wniesionych środków odwoławczych oraz informacje o wynikach procedury odwoławczej przewidzianej w danym programie. 
Skarga podlega opłacie sądowej w kwocie 200 zł, którą należy uiścić przy wniesieniu skargi na konto Sądu: NBP O/Okr. w Poznaniu 17 1010 1469 0018 5022 3100 0000 lub w kasie Sądu (8.30 - 13.30) i dołączyć dowód opłaty tej kwoty.

Jeżeli skarżącym jest podmiot podlegający wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego do skargi należy dołączyć aktualny odpis z KRS w oryginale albo jego odpis poświadczony przez adwokata, radcę prawnego lub notariusza.
Do rozpoznania sprawy właściwy jest wojewódzki sąd administracyjny, na którego obszarze właściwości ma siedzibę organ administracji publicznej, którego działalność została zaskarżona.
Sąd rozstrzyga sprawę w terminie 30 dni od dnia wniesienia skargi.

Metryczka
 • wytworzono:
  24-07-2017
  przez: Administrator Strony
 • opublikowano:
  15-05-2018 18:17
  przez: Przemysław Olszewski
 • zmodyfikowano:
  06-06-2018 16:47
  przez: Przemysław Olszewski
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
  odwiedzin: 2928
Dane adresowe:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
61-815 Poznań
ul. Ratajczaka 10/12

Dane kontaktowe:

tel.: 61 85 66 732, 61 85 66 865
fax: 61 85 66 710
e-mail: wis@poznan.wsa.gov.pl
strona www: bip.wsa.poznan.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×