Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wszczęcie postępowania przed WSA

SKARGA
(art. 50, art. 51 i art. 57 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi)
Uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym.
Uprawnionym do wniesienia skargi jest również inny podmiot, któremu ustawy przyznają prawo do wniesienia skargi. Kilku uprawnionych do wniesienia skargi może w jednej sprawie występować w roli skarżących, jeżeli ich skargi dotyczą tej samej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności albo bezczynności organu lub przewlekłego prowadzenia postępowania.
Skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać: 
1) wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności;
2) oznaczenie organu, którego działania, bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania skarga dotyczy;
3) określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego;
4) w przypadkach, o których mowa w art. 52 § 3 i 4 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, dowód, że skarżący wezwał właściwy organ do usunięcia naruszenia prawa.
W przypadku, o którym mowa w art. 51, skargi mogą być wniesione w jednym piśmie.
Jeżeli w jednym piśmie zaskarżono więcej niż jeden akt lub czynność albo bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania, przewodniczący zarządza rozdzielenie tych skarg.

PISMA W POSTĘPOWANIU SĄDOWYM
(art. 45 i następne, art. 215 i następne ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi)
Pismo w postępowaniu sądowym (pismo strony) obejmuje wnioski i oświadczenia stron.
Każde pismo strony powinno zawierać:
1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
2) oznaczenie rodzaju pisma;
3) osnowę wniosku lub oświadczenia;
4) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
5) wymienienie załączników.
Gdy pismo strony jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto zawierać oznaczenie miejsca zamieszkania, a w razie jego braku - adresu do doręczeń, lub siedziby stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników oraz przedmiotu sprawy, pisma zaś dalsze - sygnaturę akt.
Do pisma należy dołączyć pełnomocnictwo lub jego wierzytelny odpis, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który w danej sprawie nie złożył jeszcze tych dokumentów przed sądem. Za stronę, która nie może się podpisać, podpisuje pismo osoba przez nią upoważniona, z wymienieniem przyczyny, dla której strona sama się nie podpisała.

Do pisma strony należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych. Odpisami mogą być także uwierzytelnione fotokopie bądź uwierzytelnione wydruki poczty elektronicznej.

W każdym piśmie wszczynającym postępowanie sądowe w danej instancji należy podać wartość przedmiotu zaskarżenia, jeżeli od tej wartości zależy wysokość opłaty. Oznaczenie wartości przedmiotu zaskarżenia zaokrągla się wzwyż do pełnych złotych. Jeżeli przedmiotem zaskarżenia jest należność pieniężna, stanowi ona wartość przedmiotu zaskarżenia. Do wartości przedmiotu zaskarżenia nie wlicza się odsetek i kosztów związanych z należnością główną.

WNIOSEK O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA
(art. 63 i art. 64 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi)
Jeżeli ustawy tak stanowią, postępowanie sądowe wszczyna się na wniosek. Wniosek składa się bezpośrednio do sądu. Wniosek powinien czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać określenie żądania, jego podstawy i uzasadnienie oraz oznaczenie stron i organów, a także spełniać inne wymagania określone w przepisach szczególnych.
Do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy o skardze, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.
 

Metryczka
 • wytworzono:
  04-09-2015
  przez: Grażyna Nowak
 • opublikowano:
  15-05-2018 18:16
  przez: Przemysław Olszewski
 • zmodyfikowano:
  06-06-2018 16:47
  przez: Przemysław Olszewski
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
  odwiedzin: 1006
Dane adresowe:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
61-815 Poznań
ul. Ratajczaka 10/12

Dane kontaktowe:

tel.: 61 85 66 732, 61 85 66 865
fax: 61 85 66 710
e-mail: wis@poznan.wsa.gov.pl
strona www: bip.wsa.poznan.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×