Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie spraw

Stosownie do treści Zarządzenie Nr 14 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad biurowości w sądach administracyjnych - na podstawie art. 11 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1647), przyjmowanie pism odbywa się w sposób poniżej opisany:

Pisma adresowane do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu przyjmuje biuro podawcze. Pracownik biura podawczego poszczególne pisma przekazuje kierownikowi odpowiedniego sekretariatu wydziału. Następnie kierownik sekretariatu przedstawia wpływające pisma przewodniczącemu wydziału, który wydaje zarządzenie co do sposobu ich załatwienia. Pisma adresowane do prezesa sądu doręcza się prezesowi sądu (upoważnionemu pracownikowi) bez otwierania kopert. Pisma adresowane imiennie doręcza się adresatom także bez otwierania kopert.

W przypadku ustnego zgłoszenia wniosku, którego zgłoszenie nie wymaga zachowania formy pisemnej, kierownik sekretariatu lub inny upoważniony pracownik sporządza protokół przyjęcia wniosku, w którym, poza wskazaniem czasu i miejsca sporządzenia protokołu oraz osób uczestniczących w jego spisaniu, należy zamieścić oznaczenie stron i dokładnie określone żądanie wraz z podaniem istotnych okoliczności, które uzasadniają żądanie. Protokół podpisuje zgłaszający wniosek oraz pracownik sądu sporządzający protokół.

UWAGA!!! Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi.

UWAGA!!! Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie projektu w ramach realizacji programu operacyjnego (ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r. nr 84, poz. 712), w przypadku negatywnej oceny projektu przez instytucję zarządzającą w postępowaniu odwoławczym, powinien w tym zakresie wnieść skargę bezpośrednio do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego w terminie 14 dni od otrzymania informacji o negatywnym załatwieniu sprawy.

Metryczka
 • wytworzono:
  21-08-2015
  przez: Grażyna Nowak
 • opublikowano:
  15-05-2018 15:25
  przez: Przemysław Olszewski
 • zmodyfikowano:
  06-06-2018 17:29
  przez: Przemysław Olszewski
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
  odwiedzin: 1387
Dane adresowe:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
61-815 Poznań
ul. Ratajczaka 10/12

Dane kontaktowe:

tel.: 61 85 66 732, 61 85 66 865
fax: 61 85 66 710
e-mail: wis@poznan.wsa.gov.pl
strona www: bip.wsa.poznan.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×