Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

REJESTRY I ARCHIWA

REPERTORIA, ZBIORY, KSIĘGI POMOCNICZE

Na podstawie Zarządzenia Nr 14 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad biurowości w sądach administracyjnych w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu w sekretariatach sądowych prowadzi się następujące urządzenia ewidencyjne:

  1. repertoria;
  2. dzienniki korespondencji;
  3. księgi pomocnicze (wykazy, kontrolki)

Wymienione wyżej urządzenia ewidencyjne mają charakter techniczno – organizacyjny i służą do rejestrowania spraw i czynności sądu.
Repertoria służą do  ewidencjowania spraw i kontrolowania ich biegu oraz do sporządzania zestawień i sprawozdań statystycznych o wynikach pracy sądów. Stanowią one również podstawę oznaczania, układu i przechowywania akt.
W każdym wydziale prowadzi się wykaz spraw ze skarg na akty wymienione w art. 3 § 2 pkt 5 – 7 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wykaz spraw, w których postępowanie zawieszono, wykaz „SNP” do załatwiania spraw o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia oraz kontrolkę wysyłanych akt.
Kierownik sekretariatu prowadzi w porządku chronologicznym zbiór wokand z rozpraw oraz zbiór wokand z posiedzeń niejawnych w składach trzyosobowych, zbiór uporządkowanych chronologicznie spisów zdawczo – odbiorczych akt spraw przekazanych do archiwum zakładowego, a także kontrolkę terminowego sporządzania uzasadnień orzeczeń kończących postępowanie i załatwiania środków odwoławczych.
Na zarządzenie przewodniczącego wydziału mogą być prowadzone – poza wymienionymi – również inne księgi pomocnicze dla rejestrowania określonych spraw lub czynności.

 

ARCHIWA

Organizację i zakres działania archiwum zakładowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu reguluje Zarządzenie Nr 34 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 października 2020 r. w sprawie w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
w sądach administracyjnych.