Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wolontariat

Zasady dotyczące wykonywania świadczeń wolontarystycznych w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu.

 

§ 1.

Wykonywanie świadczeń wolontarystycznych polega na dobrowolnym i nieodpłatnym wykonywaniu czynności na rzecz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, zwanym dalej „Sądem”, przez osobę, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia, zwaną dalej „wolontariuszem”.

 

§ 2.

Wolontariusz powinien posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń, jeżeli obowiązek posiadania takich kwalifikacji i spełniania stosownych wymagań wynika z odrębnych przepisów.

 

§ 3.

Kwalifikacja wolontariuszy do wykonywania świadczeń wolontarystycznych w Sądzie następuje na podstawie:

 1. wypełnionego formularza zgłoszenia;
 2. krótkiego życiorysu;
 3. kopii dokumentu potwierdzającej posiadane ubezpieczenie NNW.

 

§ 4.

Oddział Spraw Ogólnych i Osobowych Sądu weryfikuje dokumenty, o których mowa w § 3 pod względem formalnym, a następnie przekazuje je do Prezesa Sądu.

 

§ 5.

 1. Po wyrażeniu pozytywnej opinii przez Prezesa podpisywane jest porozumienie, o którym mowa w § 7.
 2. Po wyrażeniu negatywnej opinii przez Prezesa, Oddział Spraw Ogólnych i Osobowych Sądu przekazuje zainteresowanej osobie informację o braku możliwości przyjęcia na wolontariat.

 

§ 6.

 1. Prezes Sądu, w którym zgodnie ze zgłoszeniem wolontariusza mają być wykonywane świadczenia wolontarystyczne:
  1. wyznacza osobę, której zostaje powierzona funkcja opiekuna merytorycznego wolontariusza;
  2. przedstawia program wykonywania świadczeń wolontarystycznych określający czynności wykonywane przez wolontariusza.

 

§ 7.

 1. Wykonywanie świadczeń wolontarystycznych w Sądzie odbywa się na podstawie pisemnego porozumienia, które podpisuje osoba upoważniona do reprezentowania Sądu oraz wolontariusz. Porozumienie określa prawa i obowiązki obu stron, zakres, okres wykonywania świadczeń wolontarystycznych oraz komórkę organizacyjną Sądu, w której, zgodnie ze zgłoszeniem wolontariusza, będą wykonywane świadczenia wolontarystyczne.
 2. Wolontariusz obowiązany jest podpisać porozumienie najpóźniej w dniu rozpoczęcia wykonywania świadczeń wolontarystycznych.
 3. Wzór porozumienia, o którym mowa w ust. 1, jest określony w załączniku A.

 

§ 8.

Sąd zawiera porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych na okres nie krótszy niż 30 dni.

 

§ 9.

Wolontariusz musi być objęty ubezpieczeniem NNW.

 

§ 10.

Świadczenia wolontarystyczne wykonywane są w czasie wskazanym w porozumieniu.

 

§ 11.

Świadczenia wolontarystyczne wykonywane są nieodpłatnie.

 

§ 12.

Wolontariusz po rozpoczęciu wykonywania świadczeń wolontarystycznych:

 1. zgłasza się do Oddziału Spraw Ogólnych i Osobowych Sądu, w celu dokonania niezbędnych formalności, m.in. złożenia oświadczenia zobowiązującego do zachowania w tajemnicy służbowej,
 2. odbywa szkolenie z zakresu BHP.

 

§13.

Wolontariusz w czasie wykonywania świadczeń wolontarystycznych podlega Kierownikowi komórki organizacyjnej Sądu, w której, zgodnie ze zgłoszeniem wolontariusza, wykonywane są świadczenia wolontarystyczne.

 

§ 14.

Na okres wykonywania świadczeń wolontarystycznych w Sądzie można, o ile program wykonywania świadczeń wolontarystycznych tego wymaga, nadać wolontariuszowi upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w Sądzie lub inne upoważnienie niezbędne do realizacji programu wykonywania świadczeń wolontarystycznych. Upoważnienie nadaje się zgodnie z przyjętymi w Sądzie zasadami.

 

§ 15.

 1. Po zakończeniu wykonywania świadczeń wolontarystycznych, na wniosek wolontariusza, osoba upoważniona do reprezentowania Sądu wystawia zaświadczenie o wykonywaniu świadczeń przez wolontariusza.
 2. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, wystawia się na podstawie podpisanego przez opiekuna merytorycznego potwierdzenia wykonywania świadczeń wolontarystycznych.

 

§ 16.

Na prośbę wolontariusza Sąd może wydać pisemną opinię o wykonaniu świadczeń przez wolontariusza. Opinię wydaje osoba upoważniona do reprezentowania Sądu na podstawie opinii opiekuna merytorycznego.

 

§ 17.

 1. Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze stron za 3-dniowym wypowiedzeniem.
 2. Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze stron bez wypowiedzenia z ważnych przyczyn.    
 3. Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 2, są w szczególności:
  1. nieprzestrzeganie przepisów obowiązujących w Sądzie,
  2. wykonywanie uzgodnionych czynności bez zachowania należytej staranności;
  3. przyczyny losowe dotyczące wolontariusza, uniemożliwiające świadczenie wolontariatu;
  4. podjęcie pracy przez wolontariusza, w dniach i godzinach, o których mowa w § 10.

 

§ 18.

Dokumenty, o których mowa w § 3, należy składać co najmniej 7 dni przed przewidywanym terminem rozpoczęcia wolontariatu na adres:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
ul. Ratajczaka 10/12
61-815 Poznań

(z adnotacją na kopercie: „wykonywanie świadczeń wolontarystycznych”)


Dokumenty do pobrania:
PDFZgłoszenie na wolontariat
PDFPorozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych