Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rozprawy zdalne

Strona archiwalna

 

Informacje ogólne dotyczące rozpraw zdalnych

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu informuje, że przeprowadzenie rozpraw zdalnych, w przypadku których osoby uczestniczące nie muszą przebywać w budynku sądu możliwe jest na podstawie art. 15zzs⁴ ust. 2 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1327 z 12 lipca 2023 r.), stanowiącym, iż w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania tego z nich, który obowiązywał jako ostatni, wojewódzkie sądy administracyjne mogą przeprowadzić rozprawę przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie jej na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, z tym, że osoby w niej uczestniczące nie muszą przebywać w budynku sądu.

Udział w rozprawach przeprowadzanych przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie jej na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku możliwy jest za pomocą komunikatora Webex.

Warunkiem uczestnictwa w rozprawie wyznaczonej jako przeprowadzana przy użyciu urządzeń technicznych i bez obecności w budynku sądu (posiedzeniu zdalnym) jest złożenie nie później niż w dniu roboczym poprzedzającym termin rozprawy zdalnej oświadczenia w formie dokumentu elektronicznego wyłącznie za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP (w tytule pisma przewodniego należy wskazać sygnaturę akt sprawy) potwierdzającego, że strona posiada urządzenie techniczne umożliwiające transmisję obrazu i dźwięku.

 

Wzór oświadczenia do pobrania:
PDFOświadczenie - rozprawa zdalna

UWAGA!!! Przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sądu traktowane będzie jako bezskuteczne.

 

Instrukcja zakładania konta na platformie ePUAP jest dostępna pod adresem internetowym: https://epuap.gov.pl/wps/portal.

 

Informacje dotyczące wymagań systemowych pakietu Webex dostępne są na stronie:
https://help.webex.com/pl-pl/article/nki3xrq/Wymagania-systemowe-pakietu-Webex-Meetings

 

Po złożeniu oświadczenia, na podany adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP Sąd doręcza link umożliwiający udział w rozprawie.

Nie ma technicznej możliwości składania dokumentów z pośrednictwem komunikatora Webex. W takiej sytuacji strony mogą złożyć dokumenty i pisma w postępowaniu sądowoadministracyjnym:

  1. osobiście w Biurze Podawczym Sądu
  2. za pośrednictwem operatora pocztowego
  3. za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP - nie później niż w dniu poprzedzającym rozprawę (w tytule pisma przewodniego należy wskazać sygnaturę akt sprawy).

W czasie rozprawy on-line zalecane jest korzystanie z zestawu słuchawkowego w celu poprawy jakości dźwięku.

Przyłączenie się do rozprawy on-line winno nastąpić nie wcześniej niż 10 minut przed wyznaczonym terminem rozprawy.

W przypadku przedłużania się czasu trwania rozprawy poprzedzającej, czas oczekiwania na połączenie może ulec wydłużeniu.

Przy dołączaniu do rozprawy należy podać personalia osoby, która zgłasza swój udział w rozprawie, ewentualnie z dodaniem (w skrócie) tytułu zawodowego (radca prawny, adwokat, doradca podatkowy, rzecznik patentowy) pod rygorem niedopuszczenia do udziału w rozprawie osoby, której tożsamość nie jest znana sądowi z akt sprawy.

Zaleca się opuszczenie rozprawy przez strony po jej zakończeniu i ogłoszeniu orzeczenia, w przeciwnym wypadku protokolant może wyłączyć stronie dalszy dostęp do komunikatora.

 

Posiedzenie zdalne w budynku Sądu

Na wniosek strony lub osoby wezwanej, zgłoszony na co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia zdalnego, Sąd zapewni jej możliwość udziału w posiedzeniu zdalnym w budynku Sądu, jeśli strona lub osoba wezwana wskaże we wniosku, że nie posiada urządzeń technicznych umożliwiających udział w posiedzeniu zdalnym poza budynkiem Sądu – art. 15zzs⁴ ust. 5 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1327 z 12 lipca 2023 r.).

W przypadku złożenia takiego wniosku strona lub osoba wezwana uczestniczyć może w rozprawie odbywającej się w budynku Sądu, w terminie i o godzinie rozpoczęcia – wskazanych w zawiadomieniu lub wezwaniu dotyczącym przeprowadzenia rozprawy zdalnej, na sali sądowej w udostępnionej siedzibie Sądu w dniu rozprawy.