Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 10/21 Prezesa WSA w Poznaniu z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie organizacji pracy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu oraz podejmowanych działań profilaktycznych służących przeciwdziałaniu potencjalnemu zagrożeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2

ZARZĄDZENIE NR 10/21

PREZESA

WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W POZNANIU

z dnia 27 maja 2021 roku

w sprawie organizacji pracy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu oraz podejmowanych działań profilaktycznych służących przeciwdziałaniu potencjalnemu zagrożeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2

- wyciąg -

 

§ 1.

Organizacja posiedzeń jawnych.

 1. Posiedzenia jawne w budynku A mogą się odbywać jednocześnie najwyżej na jednej sali rozpraw.
 2. W uzgodnieniu z Sekretariatem Prezydialnym Przewodniczący Wydziału może dodatkowo wyznaczyć terminy rozpraw na poniedziałek.
 3. Posiedzenie jawne może odbyć się wyłącznie na sali wyposażonej w przesłony ochronne dla składu orzekającego i stron (uczestników) postępowania.
 4. W rozprawie sądowej prowadzonej w siedzibie sądu dopuszcza się udział maksymalnie trzech osób w charakterze publiczności. Decyduje kolejność zgłoszenia chęci udziału w rozprawie na stanowisku kontrolnym przy wejściu do Sądu.
 5. Po przeprowadzeniu każdego posiedzenia przeprowadza się dezynfekcję sali.
 6. Strony (uczestnicy) postępowania, zamierzający brać udział w posiedzeniu jawnym, mogą wejść do budynku Sądu najwcześniej na 15 minut przed wyznaczonym terminem rozprawy.
 7. Posiedzenia jawne będą wyznaczane przy uwzględnieniu konieczności dezynfekcji sali rozpraw po każdym posiedzeniu – co do zasady co 30 minut.
 8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie posiedzenia jawnego, skierowaniu na posiedzenie jawne podlegają wszystkie sprawy, w których w charakterze stron i uczestników postępowania występuje 20 osób lub mniej.
 9. Z miejsc siedzących w poczekalni sal rozpraw mogą korzystać wyłącznie osoby, które predysponuje do tego stan zdrowia. Każdorazowo, po wykorzystaniu, miejsce siedzące podlega dezynfekcji.

§ 2

Czytelnia akt.

 1. Dostęp do akt zapewnia się w trybie elektronicznym, na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Szczegółowe informacje dotyczące udostępnienia akt sądowych w systemie teleinformatycznym Sądu znajdują się na stronie https://bip.wsa.poznan.pl w zakładce „Elektroniczna komunikacja z sądem, dostęp do akt sądowych on-line”.
 2. Czytelnia akt, w ograniczonym zakresie i w uzasadnionych przypadkach, wznawia przyjmowanie interesantów, z zastrzeżeniem że:
  1. akta udostępniane są w Czytelni akt, jeżeli skorzystanie przez osobę uprawnioną z dostępu elektronicznego do tych akt nie jest możliwe; udostępniane są również wyroki wydane na posiedzeniu niejawnym;
  2. osobiste przeglądanie akt w Czytelni akt może nastąpić wyłącznie po wcześniejszym złożeniu wniosku (telefonicznie nr tel. +48 61 85 66 732, pisemnie lub na adres email: wis@poznan.wsa.gov.pl);
  3. Przewodniczący Wydziału Informacji Sądowej decyduje o udostępnieniu akt i wyznacza jego termin;
  4. w Czytelni akt jednorazowo może przebywać, poza pracownikami Sądu, 1 osoba;
  5. akta spraw udostępniane są w czytelni najpóźniej na 72 godziny przed wyznaczonym terminem posiedzenia, w celu zapewnienia możliwości poddania ich kwarantannie.
  6. Po każdym przyjęciu interesanta czytelnia akt podlega dezynfekcji.
  7. Dane osób umówionych w danym dniu, celem przeglądania akt, sekretariat Wydziału Informacji Sądowej przekazuje pracownikom ochrony Sądu.
  8. W pozostałym zakresie Wydział Informacji Sądowej udziela informacji telefonicznie, korespondencyjnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 3

Kasa Sądu, Biuro podawcze.

 1. Ogranicza się pracę Kasy Sądu do przyjmowania wpłat wyłącznie na rachunek bankowy Sądu.
 2. Przy stanowisku Biura podawczego Sądu może przebywać jednorazowo nie więcej niż jeden interesant.

§ 4

Zasady wejścia na teren Sądu.

 1. Wstrzymuje się możliwość wejścia na teren Sądu osób postronnych. Ograniczenie to nie dotyczy:
  • uczestników posiedzeń jawnych;
  • wcześniej umówionych osób korzystających z Czytelni akt,
  • osób składających dokumenty w Biurze podawczym;
  • pracowników obsługi technicznej;
  • pracowników Poczty Polskiej, innych podmiotów zajmujących się dostarczaniem przesyłek, w tym kurierów;
  • osób, których przybycie wcześniej zostało uzgodnione z upoważnionymi pracownikami Sądu;
  • pracowników i funkcjonariuszy służb mających prawo wejścia na teren sądu na podstawie odrębnych przepisów.
 2. Każda osoba wchodząca do Sądu (w tym sędziowie i pracownicy) ma obowiązek dezynfekcji rąk, płynem znajdującym się w dozowniku usytuowanym przy wejściu, oraz przeprowadzenia pomiaru temperatury.
 3. Osoby, które odmówią przeprowadzenia badania temperatury ciała i nie będą korzystały z indywidualnych środków ochrony, nie uzyskają zgody na wejście na teren Sądu. Pracownik Wydział Informacji Sądowej niezwłocznie informuje Prezesa Sądu o zaistnieniu takiej sytuacji.

§ 6

Windy.

Wprowadza się ograniczenie korzystania z wind do 2 osób.

§ 13

Tracą moc Zarządzenia Prezesa WSA w Poznaniu:

 • 10/20 z 27 kwietnia 2020 r.
 • 13/20 z 19 maja 2020 r.
 • 14/20 z 27 maja 2020 r.
 • 17/20 z 23 czerwca 2020 r.
 • 26/20 z 19 października 2020 r.
 • 33/20 z 23 listopada 2020 r.

§ 14

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.