Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 2018-05-15.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2023-11-10.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wynik analizy pod względem zgodności

WSA Poznań - audyt dostępności (1).pdf - data dodania: 2020-03-31 00:00:00

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31.

Data aktualizacji oświadczenia: 2023-11-10.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Grzegorz Przewłocki, Grzegorz Zieleźny, Sławomir Milewski, Mateusz Chudy NETKONCEPT.COM sp.j..

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Wydział Informacji Sądowej - Joanna Wieczorkiewicz-Skoczek, wis@poznan.wsa.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48618566732. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

61-815 Poznań, ul. Franciszka Ratajczaka 10/12
Tel.: +48618566700
Faks: +48618566710
E-mail:
Strona internetowa: bip.wsa.poznan.pl

Dostępność architektoniczna

Główne wejście do budynku Sądu jest przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Dostępna jest również specjalna winda przy wejściu głównym.

Bezpośrednio przy wejściu głównym znajduje się stanowisko ochrony z bramką bezpieczeństwa i urządzeniem do prześwietlania bagaży oraz szatnia.

Szatnia, Biuro Podawcze i Czytelnia akt znajdują się na parterze budynku, gdzie nie ma dodatkowych barier architektonicznych. Nawierzchnia w holu sądu jest gładka, wolna od przeszkód, a główne ciągi komunikacyjne są oznaczone wypukłymi liniami kierunkowymi z zaznaczeniem punktów uwagi.

Dostęp do sal rozpraw oraz toalet znajdujących się na półpiętrze wymaga skorzystania przez osoby na wózkach inwalidzkich z windy (platformy) obsługiwanej przez pracowników ochrony.

Do budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu jest możliwość wejścia z psem asystującym / psem przewodnikiem.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PARKINGU
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu nie dysponuje własnymi miejscami parkingowymi przeznaczonymi dla interesantów, a tym samym nie posiada wyznaczonych miejsc dla osób z niepełnosprawnością.

Istnieje możliwość zaparkowania pojazdu przez interesanta będącego osobą z niepełnosprawnością na zamkniętym, wewnętrznym placu przeznaczonym dla samochodów służbowych, po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu takiej potrzeby w Wydziale Informacji Sądowej lub Oddziale Administracyjno-Gospodarczym tutejszego Sądu.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Brak dostępności tłumacza języka migowego.