Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wniesienie skargi do WSA

Kto może wnieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego?

Skargę do sądu może złożyć:

 • każdy, kto ma w tym interes prawny,
 • inny podmiot, któremu przepisy ustawy przyznają prawo do wniesienia skargi (np. inicjator referendum jest uprawniony do złożenia skargi na uchwałę organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego lub postanowienie komisarza wyborczego odrzucające wniosek o przeprowadzenie referendum lokalnego na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 26 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym – Dz. U. z 2019 r. poz. 741),
 • prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym.

 

W jakiej sytuacji można wnieść skargę do sądu?

Skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, np. zażalenia, odwołania lub ponaglenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, chyba że skargę wnosi prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka.

Informacje o tym czy i jakie środki zaskarżenia przysługują znajdziemy w treści pouczenia zamieszczonego na końcu doręczonego rozstrzygnięcia. Pouczenie szczegółowo informuje, co zrobić jeśli nie zgadzamy się z wydanym rozstrzygnięciem.

 

Ile czasu mamy na wniesienie skargi?

Skargę wnosimy w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia w sprawie albo pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego wydawanych w indywidualnych sprawach – do organu, który wydał zaskarżone rozstrzygnięcie (szczegółowe informacje będą zawarte w pouczeniu na końcu decyzji, postanowienia lub interpretacji indywidualnej). Po otrzymaniu skargi organ przygotowuje akta sprawy, które wraz z odpowiedzią na skargę przekazuje do sądu. Organ ma na to 30 dni.

Jeżeli ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia (np. zażalenia, odwołania lub ponaglenia) skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia, w którym dowiedzieliśmy się o wydaniu aktu lub podjęciu przez organy innej czynności, którą zamierzamy zaskarżyć. Zachowanie terminu do wniesienia skargi oceni sąd.

Jeżeli ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia, a odrębne przepisy nie stanowią inaczej, skargę można wnieść w każdym czasie (np. skargę na uchwałę podjętą przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej – art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym), podobnie jak skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organy administracji. Jednak przed wniesieniem skargi na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania musimy wnieść ponaglenie do właściwego organu.

Termin do wniesienia skargi jest zachowany także wtedy, gdy strona w terminie wskazanym w ustawie wniosła skargę wprost do sądu administracyjnego. W takim przypadku to sąd przesyła skargę do organu, który wydał zaskarżone rozstrzygnięcie, wydał akt lub podjął czynność, która jest przedmiotem skargi.

 

Gdzie złożyć skargę?

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi.

Organ przekazuje skargę sądowi (w formie w jakiej została wniesiona) wraz z kompletnymi, uporządkowanymi aktami sprawy i odpowiedzią na skargę, w postaci papierowej lub elektronicznej w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

Skargę otrzymaną za pośrednictwem konsula minister właściwy do spraw zagranicznych przekazuje sądowi wraz z kompletnymi, uporządkowanymi aktami sprawy i odpowiedzią na skargę, w postaci papierowej lub elektronicznej, w terminie 60 dni od dnia jej otrzymania przez konsula.

UWAGA! Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie projektu w ramach realizacji programu operacyjnego (ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U.2023.1259 t.j.), w przypadku negatywnej oceny projektu przez instytucję zarządzającą w postępowaniu odwoławczym, powinien w tym zakresie wnieść skargę bezpośrednio do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego w terminie 14 dni od otrzymania informacji o negatywnym załatwieniu sprawy.

 

Co powinno znaleźć się w skardze?

Skarga powinna zawierać:

 1. oznaczenie sądu, do którego jest skierowana, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
 2. oznaczenie rodzaju pisma - „skarga”;
 3. osnowę wniosku lub oświadczenia - „zakres żądania”, tj. np. żądanie uchylenia zaskarżonej decyzji;
 4. podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
 5. wymienienie załączników.

Gdy skarga jest pierwszym pismem w sprawie powinna ponadto zawierać:

 1. oznaczenie miejsca zamieszkania, a w razie jego braku – adresu do doręczeń, lub siedziby i adresów stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,
 2. numer PESEL strony wnoszącej pismo, będącej osobą fizyczną, oraz numer PESEL jej przedstawiciela ustawowego, jeżeli są obowiązani do jego posiadania albo posiadają go, nie mając takiego obowiązku, lub
 3. numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku - numer identyfikacyjny REGON albo numer w innym właściwym rejestrze lub ewidencji, albo numer identyfikacji podatkowej strony wnoszącej pismo, niebędącej osobą fizyczną, która nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest ona obowiązana do jego posiadania,
 4. oznaczenie przedmiotu sprawy, a zatem:
  • wskazanie czego dotyczy: np. numer i data zaskarżonej decyzji, postanowienia, czy innego rozstrzygnięcia, na które wnosimy skargę;
  • oznaczenie organu, którego działania, bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania dotyczy wnoszona skarga, np. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej;
  • określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego, wskazanie dlaczego wnosimy skargę i jakie przepisy naruszył organ wydając zaskarżone rozstrzygnięcie.

Do skargi należy dołączyć jej odpisy i odpisy załączników, które sąd doręczy stronom postępowania.

UWAGA! Odpisami skargi mogą być uwierzytelnione kopie dokumentów lub uwierzytelnione wydruki z poczty elektronicznej (e-mail). Uwierzytelnione, tzn. podpisane własnoręcznie przez autora dokumentu.

Zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym, doradcą podatkowym lub radcą Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.