Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Struktura organizacyjna Sądu

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
Sędzia WSA Jakub Zieliński
Godziny przyjęć - poniedziałek godz. 12:00 - 14:00 (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z Sekretariatem Prezesa)

Przedmiotem dyżurów skargowych Prezesa Sądu są wyłącznie skargi i wnioski dotyczące działalności administracyjnej sądu.


Wiceprezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
Sędzia WSA Tomasz Świstak


Sekretariat Prezydialny
Laura Szukała
tel.: +48 61 85 66 704
fax: +48 61 85 66 710
e-mail: sekretariat@poznan.wsa.gov.pl

Rzecznik Prasowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
Sędzia WSA Izabela Bąk-Marciniak
Godziny przyjęć - wtorek, czwartek godz. 11:00 - 13:00 (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z Sekretariatem Wydziału Informacji Sądowej)
tel.: +48 61 85 66 704
fax: +48 61 85 66 710
e-mail: wis@poznan.wsa.gov.pl

Dyrektor Sądu
Wiesław Bąkowski
tel.: +48 61 85 66 705
fax: +48 61 85 66 777
e-mail: w.bakowski@poznan.wsa.gov.pl


WYDZIAŁY ORZECZNICZE

Kompetencje wydziałów

WYDZIAŁ I:
Przewodnicząca Wydziału:
Sędzia WSA Katarzyna Wolna-Kubicka
Godziny przyjęć - wtorek, czwartek godz. 11:00 - 13:00 (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z Kierownikiem Sekretariatu)
Kierownik Sekretariatu - Katarzyna Rzeczkowska
tel.: +48 61 85 66 720 lub +48 61 85 66 729
fax: +48 61 85 66 880
e-mail: wydzial1@poznan.wsa.gov.pl

Do Wydziału I należą sprawy objęte symbolami:

 1. Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń – 611 – z pominięciem spraw o symbolu 6111
 • podatek od towarów i usług – 6110
 • podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania – 6112
 • podatek dochodowy od osób prawnych – 6113
 • podatek od spadków i darowizn – 6114
 • podatek od nieruchomości – 6115
 • podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty – 6116
 • ulgi płatnicze (umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty, itp.) – 6117
 • egzekucja świadczeń pieniężnych – 6118
 • 6119 - inne o symbolu podstawowym 611
 1. Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi – 607 – z pominięciem spraw o symbolu 6075 – działalność zawodowa w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami
 • uwłaszczenie, uwłaszczenie komunalnych osób prawnych, państwowych osób prawnych, uregulowanie stanu prawnego nieruchomości – 6070
 • trwały zarząd nieruchomościami – 6071
 • scalenie oraz podział nieruchomości – 6072
 • opłata adiacencka – 6073
 • przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności – 6074
 • grunty warszawskie – 6076
 • 6079 – inne o symbolu podstawowym 607
 1. Wywłaszczenie i zwrot nieruchomości – 618
 • wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie – 6180
 • zajęcie nieruchomości i wejście na nieruchomość – 6181
 • zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozliczenia z tym związane – 6182
 • 6189 – inne o symbolu podstawowym 618WYDZIAŁ II:
Przewodnicząca Wydziału:
Sędzia WSA Danuta Rzyminiak - Owczarczak
Godziny przyjęć - wtorek, czwartek godz. 11:00 - 13:00 (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z Kierownikiem Sekretariatu)
Kierownik Sekretariatu - Liliana Jasiak-Stanisławska
tel.: +48 61 85 66 745 lub +48 61 85 66 741
fax: +48 61 85 66 782
e-mail: wydzial2@poznan.wsa.gov.pl

Do Wydziału II należą sprawy objęte symbolami, w których nazwiska (nazwy) skarżących zaczynają się na litery od A do M:

 1. Budownictwo - 601 - z wyłączeniem spraw o symbolu 6017
 2. Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, obywatelstwo - 605
 3. Komunalizacja mienia - 610
 4. Ochrona środowiska i ochrona przyrody - 613
 5. Edukacja - 614
 6. Zagospodarowanie przestrzenne - 615
 7. Rolnictwo i leśnictwo – 616 – z wyłączeniem spraw o symbolu 6167
 8. Ochrona zdrowia – 620 – z wyłączeniem spraw o symbolach 6203, 6204
 9. Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe - 621
 10. Obronność - 624
 11. Samorząd terytorialny - 626
 12. Cudzoziemcy - 627
 13. Kościoły i związki wyznaniowe - 628
 14. Przejęcia mienia - 629
 15. Broń i materiały wybuchowe - 631 - z pominięciem spraw o symbolu 6310
 16. Pomoc społeczna - 632
 17. Zatrudnienie i bezrobocie - 633 - z pominięciem spraw o symbolu 6338
 18. Kombatanci - 634
 19. Kultura i sztuka - 636
 20. Inne - 645
 21. Ochrona danych osobowych - 647
 22. Informacja publiczna i prawo prasowe - 648
 23. Ochrona informacji niejawnych - 649
 24. Świadczenia społeczne w drodze wyjątku - 650
 25. Ujawnianie przez IPN informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - 654WYDZIAŁ III:
Przewodniczący Wydziału:
Sędzia WSA Szymon Widłak
Godziny przyjęć - wtorek, czwartek godz. 11:00 - 13:00 (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z Kierownikiem Sekretariatu)
Kierownik Sekretariatu - Natalia Kańduła
tel.: +48 61 85 66 780 lub +48 61 85 66 779
fax: +48 61 85 66 783
e-mail: wydzial3@poznan.wsa.gov.pl

Do Wydziału III należą sprawy objęte symbolami:

 1. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie – 6017
 2. Ceny, opłaty, stawki taryfowe – 602
 3. Drogi, koleje, lotnictwo, żegluga – 603
 4. Działalność gospodarcza – 604
 5. Geologia i górnictwo – 606
 6. Działalność zawodowa w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami –6075
 7. Energetyka i atomistyka – 608
 8. Gospodarka wodna – 609
 9. Podatek akcyzowy – 6111
 10. Geodezja i kartografia –612
 11. Rybołówstwo morskie i rybactwo śródlądowe – 6167
 12. Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć – 617
 13. Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy – 619
 14. Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych – 6203
 15. Środki farmaceutyczne i materiały medyczne oraz nadzór farmaceutyczny – 6204
 16. Instytucje ubezpieczeniowe i działalność ubezpieczeniowa – 622
 17. Dozór techniczny, miary, wagi, sprawy jakości –623
 18. Telemedia; poczta, telekomunikacja, radio i telewizja – 625
 19. Cła – 630
 20. Wytwarzanie i obrót bronią i amunicją – 6310
 21. Agencje doradztwa personalnego i agencje zatrudnienia – 6338
 22. Kultura fizyczna, sport i turystyka – 635
 23. Papiery wartościowe i fundusze powiernicze, bankowość – 637
 24. Własność przemysłowa (znaki towarowe, wynalazki itp.) – 646
 25. Fundusze emerytalne – 651
 26. Ubezpieczenia zdrowotne – 652
 27. Finanse publiczne – 653:
 • dotacje oraz subwencje z budżetu państwa, w tym dla jednostek samorządu terytorialnego – 6531
 • sprawy budżetowe jednostek samorządu terytorialnego – 6532
 • absolutorium dla organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego – 6533
 • zamówienia publiczne – 6534
 • odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – 6535
 • ulgi w spłacaniu należności pieniężnych – 6536
 • egzekucja należności pieniężnych – 6537
 • 6539 - inne o symbolu podstawowym 653
 1. Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych – 655


WYDZIAŁ IV:
Przewodnicząca Wydziału:
Sędzia WSA Donata Starosta
Godziny przyjęć - wtorek, czwartek godz. 11:00 - 13:00 (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z Kierownikiem Sekretariatu)
Kierownik Sekretariatu: Anna Fogt
tel.: +48 61 85 66 744 lub +48 61 85 66 740
fax: +48 61 85 66 750
e-mail: wydzial4@poznan.wsa.gov.pl

Do Wydziału IV należą sprawy objęte symbolami, w których nazwiska (nazwy) skarżących zaczynają się na litery od N do Ż:

 1. Budownictwo – 601 – z wyłączeniem spraw o symbolu 6017
 2. Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, obywatelstwo – 605 
 3. Komunalizacja mienia – 610 
 4. Ochrona środowiska i ochrona przyrody – 613
 5. Edukacja – 614
 6. Zagospodarowanie przestrzenne – 615
 7. Rolnictwo i leśnictwo – 616 – z wyłączeniem spraw o symbolu 6167
 8. Ochrona zdrowia – 620 – z wyłączeniem spraw o symbolach 6203, 6204
 9. Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe – 621
 10. Obronność – 624
 11. Samorząd terytorialny – 626
 12. Cudzoziemcy – 627
 13. Kościoły i związki wyznaniowe – 628
 14. Przejęcia mienia – 629
 15. Broń i materiały wybuchowe - 631 - z pominięciem spraw o symbolu 6310
 16. Pomoc społeczna – 632
 17. Zatrudnienie i bezrobocie - 633 - z pominięciem spraw o symbolu 6338
 18. Kombatanci – 634
 19. Kultura i sztuka – 636
 20. Inne – 645
 21. Ochrona danych osobowych – 647
 22. Informacja publiczna i prawo prasowe – 648
 23. Ochrona informacji niejawnych – 649
 24. Świadczenia społeczne w drodze wyjątku – 650
 25. Ujawnianie przez IPN informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów – 654

 

Sprawy z zakresu:

 • egzekucji administracyjnej świadczeń niepieniężnych – 638
 • skarg na uchwały organów jednostek samorządowych – 639
 • skarg organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych – 640
 • rozstrzygnięć nadzorczych – 641
 • prawa miejscowego organów rządowych – 642
 • sporów kompetencyjnych – 643
 • wykonania orzeczeń sądu – 644
 • interpretacji podatkowych – 656
 • innych interpretacji – 657
 • bezczynności organów administracji publicznej – 658
 • przewlekłości postępowania administracyjnego – 659

należą do Wydziału I, II, III, IV w zależności od przedmiotu sprawy.

 


WYDZIAŁ INFORMACJI SĄDOWEJ

Przewodnicząca Wydziału:
Sędzia WSA Izabela Bąk-Marciniak
Godziny przyjęć - wtorek, czwartek, godz. 11:00 - 13:00 (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z Sekretariatem Wydziału Informacji Sądowej)
Kierownik Sekretariatu: Joanna Wieczorkiewicz-Skoczek
tel.: +48 61 85 66 732 lub +48 61 85 66 865
fax: +48 61 85 66 730
e-mail: wis@poznan.wsa.gov.pl lub info@poznan.wsa.gov.pl

Informacja o sprawach w toku
tel.: +48 61 85 66 732 lub +48 61 85 66 865

Informacja o właściwości Sądu oraz wnioski dotyczące działalności Sądu
tel.: +48 61 85 66 732 lub +48 61 85 66 865

Wydział Informacji Sądowej wykonuje zadania w zakresie:

 • informowania osób zainteresowanych o właściwości sądu administracyjnego oraz o stanie spraw załatwionych w tym Sądzie;
 • udostępniania osobom zainteresowanym do wglądu akt spraw;
 • udostępniania informacji publicznej o działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego;
 • prowadzenia spraw petycji, skarg i wniosków;
 • sprawozdawczości statystycznej Sądu;
 • obowiązków administratora systemu informatycznego;
 • przygotowywania orzeczeń Sądu do przekazania do zbioru urzędowego orzeczeń sądów administracyjnych, który wydaje Prezes NSA;
 • obsługi rzecznika prasowego Sądu;
 • gromadzenia przepisów prawa europejskiego, które mają zastosowanie w sprawach sądowoadministracyjnych oraz orzeczeń Sądu Pierwszej Instancji i Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, a także Europejskiego Trybunału Praw Człowieka;
 • prowadzenia biblioteki sądowej.


Akta sądowe udostępniane są stronom (uczestnikom) postępowania i ich przedstawicielom lub pełnomocnikom po uprzednim ustaleniu z Sekretariatem Wydziału Informacji Sądowej - drogą telefoniczną pod nr tel. +48 61 85 66 732, +48 61 85 66 865 lub drogą mailową pod adresem: wis@poznan.wsa.gov.pl - terminu i godziny oraz określeniu przewidywanego czasu potrzebnego do zapoznania się z aktami.

Akta są udostępniane stronom w Wydziale Informacji Sądowej do 7 dnia przed wyznaczonym terminem posiedzenia Sądu z uwagi na konieczność zapoznania się z aktami przez sędziów orzekających.

Wydział Informacji Sądowej udostępnia akta spraw do wglądu od godz. 7:30 do godz. 15:00

UWAGA!
Wydział Informacji Sądowej nie udziela porad prawnych, informacji związanych z działalnością innych sądów i instytucji oraz informacji o wysokości wpisów w sprawach sądowoadministracyjnych.Oddział Administracyjno - Gospodarczy
Kierownik Oddziału
Marcin Gościniak
tel.: +48 61 85 66 797
fax: +48 61 85 66 777
e-mail: m.gosciniak@poznan.wsa.gov.pl

Oddział Finansowo - Budżetowy
Kierownik Oddziału
Paulina Budzyńska
tel.: +48 61 85 66 715
fax: +48 61 85 66 785

Oddział Spraw Ogólnych i Osobowych
Kierownik Oddziału
Monika Preiss
tel.: +48 61 85 66 709
fax: +48 61 85 66 777

Zastępca Kierownika Oddziału Spraw Ogólnych i Osobowych
Renata Jędrzejczak
tel.: +48 61 85 66 616
fax: +48 61 85 66 777

Kasa Sądu:
od poniedziałku do piątku
godz. 8:30 - 13:30
UWAGA! W kasie Sądu płatności przyjmuje się WYŁĄCZNIE w gotówce.

Biblioteka:
Kamila Kozłowska
tel.: +48 61 85 66 790
e-mail: biblioteka@poznan.wsa.gov.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
Damian Wojtkowiak
tel.: +48 61 85 66 704
e-mail: iod@poznan.wsa.gov.pl