Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Tryb przyjmowania petycji

W świetle art. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 870) petycje składa się do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej (ust. 1).  Petycję może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną lub grupa tych podmiotów. Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji (ust. 3).

Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

  • w Biurze Podawczym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu,
  • za pośrednictwem poczty na adres: ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań,
  • pocztą elektroniczną na adres: wis@poznan.wsa.gov.pl
  • za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej WSA w Poznaniu.

Zgodnie z art. 8 ustawy o petycjach na stronie internetowej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu zamieszcza się informację zawierającą odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji, datę jej złożenia oraz - w przypadku wyrażenia zgody - imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana.

Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji wraz z uzasadnieniem przesyła się jej autorowi w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi. (art. 13)

PDFUstawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870)


Petycje złożone w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu:

 

Petycje jednostkowe

Lp. Numer sprawy Data złożenia Temat petycji Stan aktualny
1. V/WIS.040.34/16 20.07.2016 r. Uruchomienie na stronie internetowej WSA w Poznaniu e-wokandy PDFPetycja
PDFOdpowiedź
2. V/WIS.040.45/23 06.11.2023r. "Podjęcie kroków sprzyjających zmianie ustawy" o Krajowej Radzie Sądownictwa PDFPetycja
PDFOdpowiedź

 

 

Petycje wielokrotne

brak petycji