Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wpis sądowy

Dz. U.2023.1634 t.j.

USTAWA
z dnia 30 sierpnia 2002 r.
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Wypis
DZIAŁ V
Koszty postępowania
Oddział 2

Art. 230. [Zakres poboru wpisu]

§ 1. Od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały.

§ 2. Pismami, o których mowa w § 1, są skarga, sprzeciw od decyzji, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania.

Art. 231. [Wpis stosunkowy i stały]

Wpis stosunkowy pobiera się w sprawach, w których przedmiotem zaskarżenia są należności pieniężne. W innych sprawach pobiera się wpis stały.

Art. 232. [Zwrot uiszczonego wpisu]

§ 1. Sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od:

 1. pisma odrzuconego lub cofniętego do dnia rozpoczęcia rozprawy;
 2. zażalenia na postanowienie w przedmiocie ukarania grzywną, jeżeli zażalenie zostało uwzględnione.

§ 2. Postanowienie w przedmiocie zwrotu wpisu może być wydane na posiedzeniu niejawnym.


Art. 233. [Delegacja ustawowa]

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość oraz szczegółowe zasady pobierania wpisu. W rozporządzeniu należy uwzględnić, że wpis nie może być niższy niż sto złotych, wpis stosunkowy nie może być wyższy niż 4% wartości przedmiotu zaskarżenia i nie może przekraczać stu tysięcy złotych, a wpis stały wyższy niż dziesięć tysięcy złotych, oraz że wpis stały powinien być zróżnicowany w zależności od rodzaju i charakteru sprawy.


Dz.U.2021.535 t.j.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 16 grudnia 2003 r.

w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi zarządza się, co następuje:

§ 1. Wpis stosunkowy zależy od wysokości należności pieniężnej objętej zaskarżonym aktem i wynosi:

 1. do 10.000 zł - 4 % wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 100 zł;
 2. ponad 10.000 zł do 50.000 zł - 3 % wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 400 zł;
 3. ponad 50.000 zł do 100.000 zł - 2 % wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 1.500 zł;
 4. ponad 100.000 zł - 1 % wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 2.000 zł i nie więcej niż 100.000 zł.


§ 2.

 1. Wpis stały bez względu na przedmiot zaskarżonego aktu lub czynności wynosi w sprawach:
  1. skarg na postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, egzekucyjnym i zabezpieczającym - 100 zł;
  2. skarg na akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa - 200 zł;
  3. skarg na akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej - 300 zł;
  4. skarg na akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż akty prawa miejscowego, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej - 300 zł;
  5. skarg na akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego - 300 zł;
  6. skarg na bezczynność organów administracji publicznej - 100 zł;
   • 6a) sprzeciwów od decyzji - 100 zł;
  7. zażaleń na postanowienia wojewódzkich sądów administracyjnych - 100 zł.
 2. Wpis stały wynosi w sprawach skarg dotyczących koncesji, zezwoleń lub pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:
  1. budowy i eksploatacji autostrad płatnych oraz dróg ekspresowych - 10.000 zł;
  2. energetyki - 10.000 zł;
  3. transportu lotniczego, kolejowego i morskiego - 10.000 zł;
  4. radiofonii i telewizji - 10.000 zł;
  5. publicznego obrotu papierami wartościowymi - 10.000 zł;
  6. działalności bankowej - 10.000 zł;
  7. ubezpieczeń bezpośrednich i reasekuracji - 10.000 zł;
  8. funduszy emerytalnych - 10.000 zł;
  9. funduszy inwestycyjnych - 10.000 zł;
  10. wytwarzania wyrobów spirytusowych i tytoniowych - 8.000 zł;
  11. obrotu hurtowego napojami alkoholowymi - 8.000 zł;
  12. kasyn gry - 10.000 zł;
  13. innych gier losowych i zakładów wzajemnych - 8.000 zł;
  14. łączności, w tym telekomunikacji, bez usług pocztowych - 8.000 zł;
  15. usług pocztowych - 1.000 zł;
  16. ochrony osób i mienia - 5.000 zł;
  17. usług detektywistycznych - 5.000 zł;
  18. obrotu dewizowego - 5.000 zł;
  19. prawa celnego - 5.000 zł;
  20. produkcji i obrotu hurtowego środkami farmaceutycznymi - 3.000 zł;
  21. aptekarstwa i zakładów opieki zdrowotnej - 1.000 zł;
  22. żywności i żywienia - 1.500 zł;
  23. geologii i górnictwa - 1.000 zł;
  24. kultury, edukacji i wychowania - 1.000 zł;
  25. sportu, turystyki i rekreacji - 1.000 zł;
  26. utrzymywania czystości i porządku - 800 zł;
  27. w pozostałym zakresie - 500 zł.
 3. Wpis stały wynosi w sprawach skarg, nieobjętych wpisem stosunkowym, z zakresu:
  1. budownictwa i architektury - 500 zł;
  2. zagospodarowania przestrzennego - 500 zł;
  3. ochrony środowiska i przyrody - 200 zł;
  4. gospodarki wodnej - 300 zł;
  5. nieruchomości - 200 zł;
  6. rolnictwa i leśnictwa - 200 zł;
  7. ewidencji ludności i dowodów osobistych - 100 zł;
  8. cudzoziemców, paszportów i wiz - 300 zł;
  9. aktów stanu cywilnego i obywatelstwa - 100 zł;
  10. kombatantów - 100 zł;
  11. własności przemysłowej - 1.000 zł;
  12. zobowiązań podatkowych - 500 zł;
  13. prawa celnego - 500 zł.
 4. Wpis stały w sprawach skarg dotyczących uprawnień do wykonywania określonego zawodu, czynności lub zajęć, bez względu na ich rodzaj i charakter, wynosi 200 zł.
 5. Wpis stały w sprawach skarg dotyczących postanowienia lub decyzji wydanych w trybie wznowienia postępowania administracyjnego, stwierdzenia nieważności, uchylenia lub zmiany albo wygaśnięcia aktu, bez względu na przedmiot sprawy, pobiera się w wysokości 200 zł.
 6. W sprawach skarg niewymienionych w ust. 1-5 wpis stały wynosi 200 zł.

§ 3. Wpis od skargi kasacyjnej oraz od skargi o wznowienie postępowania wynosi połowę wpisu od skargi albo sprzeciwu od decyzji, nie mniej jednak niż 100 zł.

§ 4. Wpis stały od wniosku o wszczęcie postępowania, bez względu na przedmiot sprawy, wynosi 100 zł.

§ 5.

 1. Przy uiszczaniu wpisu - zarówno gotówką do kasy właściwego sądu administracyjnego, jak i na rachunek bankowy tego sądu - należy wskazać tytuł wpłaty, rodzaj pisma, od którego wpis jest uiszczany, oraz sygnaturę akt sądowych.
 2. (utracił moc).

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.