Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zasady komunikacji elektronicznej z sądem

Informujemy, że w postępowaniach sądowych oraz innych sprawach nie objętych postępowaniem sądowym, istnieje możliwość wnoszenia pism do sądu administracyjnego w formie dokumentu elektronicznego.

Postępowania sądowe:

Pisma procesowe składa się za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu (e-PUAP). Adres elektronicznej skrzynki podawczej Sądu to:

 

/WSAPOZNAN/SkrytkaESP

 

Uwaga!!!

 1. Skargę składa się za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej organu administracji publicznej (e-PUAP), którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi.
 2. Pismo złożone na adres poczty elektronicznej Sądu (adres e-mail) nie wywołuje skutków prawnych. Aby pismo było skuteczne musi zostać przesłane za pośrednictwem platformy ePUAP.

Kroki postępowania:

 1. Konto na platformie ePUAP.
  Aby złożyć pismo za pośrednictwem platformy ePUAP konieczne jest posiadanie konta. Konto można założyć pod poniższym adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
   
 2. Treść pisma.
  Pismo składane w formie elektronicznej musi spełniać wymogi pisma procesowego przewidziane w art. 46 § 1 i 2 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi i zawierać co najmniej:
  • oznaczenie sądu, do którego jest skierowane (Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu),
  • imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
  • oznaczenie rodzaju pisma;
  • osnowę wniosku lub oświadczenia (treść żądania);
  • podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
  • wymienienie załączników.

   Jeżeli jest to pierwsze pismo w danej sprawie to dodatkowo musi również zawierać:
  • oznaczenie miejsca zamieszkania, a w razie jego braku - adresu do doręczeń, lub siedziby i adresów stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,
  • numer PESEL strony wnoszącej pismo, będącej osobą fizyczną, oraz numer PESEL jej przedstawiciela ustawowego, jeżeli są obowiązani do jego posiadania albo posiadają go nie mając takiego obowiązku, lub
  • numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku - numer identyfikacyjny REGON albo numer w innym właściwym rejestrze lub ewidencji, albo numer identyfikacji podatkowej strony wnoszącej pismo, niebędącej osobą fizyczną, która nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest ona obowiązana do jego posiadania,
  • oznaczenie przedmiotu sprawy.

Każde kolejne pismo strony powinno wskazywać na sygnaturę sprawy.
Dodatkowo każde pismo powinno zawierać - adres elektroniczny (adres na platformie e-PUAP).
Uwaga!!! W przypadku niewskazania adresu elektronicznego przyjmuje się, że właściwym jest ten adres, z którego nadano pismo wniesione w formie dokumentu elektronicznego.
 

 1. Załączniki.
  Do pisma w formie dokumentu elektronicznego nie dołącza się jego odpisów.
  Uwaga!!! Zamiast odpisu pisma strona zobowiązana jest do uiszczenia opłaty kancelaryjnej za sporządzenie wydruków takiego pism i jego załączników wniesionych w formie dokumentu elektronicznego w celu ich doręczenia stronom, które nie posługują się środkami komunikacji elektronicznej do odbioru pism.
  Do pisma należy dołączyć pełnomocnictwo lub jego wierzytelny odpis, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który w danej sprawie nie złożył jeszcze tych dokumentów przed sądem. Pełnomocnictwo udzielone w formie dokumentu elektronicznego podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
   
 2. Podpis.
  Pismo i załączniki wnoszone w formie dokumentu elektronicznego powinny zostać podpisane przez stronę albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika:
  • kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
  • podpisem zaufanym albo
  • podpisem osobistym.
    
 3. Wzór pisma.
  Składając pismo w formie dokumentu elektronicznego strona może skorzystać ze wzorów udostępnionych na platformie ePUAP: link do formularza wniosku ogólnego
   
 4. Rozmiar dokumentu.
  Pismo wraz z załącznikami nie może przekraczać 5 megabajtów.
   
 5. Obowiązki stron i przedstawicieli stron.
  Strony i ich przedstawiciele mają obowiązek zawiadamiać Sąd o każdej zmianie miejsca zamieszkania, adresu do doręczeń, w tym adresu elektronicznego, lub siedziby.
  Uwaga!!! W razie zaniedbania tego obowiązku pisma wysłane na dotychczasowy adres pozostawia się w aktach ze skutkiem doręczenia, chyba że nowy adres jest Sądowi znany.
   
 6. Urzędowe poświadczenie przedłożenia.
  Sąd potwierdza wniesienie pisma w formie dokumentu elektronicznego do swojej elektronicznej skrzynki podawczej przez przesłanie urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP).
  Datą wniesienia pisma w formie dokumentu elektronicznego jest określona w urzędowym poświadczeniu przedłożenia data wprowadzenia pisma do systemu teleinformatycznego sądu.
   
 7. Wystąpienie do Sądu o elektroniczne doręczanie pism.
  Komunikację elektroniczną z Sądem można zainicjować w dowolnym momencie.
  Komunikacja elektroniczna z Sądem rozpoczyna się z chwilą:
  1. wniesienia pisma w formie dokumentu elektronicznego lub
  2. wystąpienia do Sądu o elektroniczne doręczanie dokumentów lub
  3. wyrażenie zgody na elektroniczne doręczanie dokumentów

Od tego momentu Sąd będzie doręczał wszelką korespondencję w postaci elektronicznej.
Wniosek o elektroniczne doręczanie dokumentów a także wyrażenie zgody na takie doręczenie mogą być złożone w formie elektronicznej lub papierowej. Zawsze muszą zawierać adres elektroniczny (adres na platformie ePUAP).
Uwaga!!! Brak wskazania adresu elektronicznego uniemożliwi Sądowi doręczenie stronie korespondencji elektronicznie. Koniecznym będzie doręczenie korespondencji za pośrednictwem Poczty Polskiej. W pierwszym piśmie kierowanym do strony Sąd przypomni o konieczności podania adresu elektronicznego.
 

 1. Rezygnacja z elektronicznego doręczania pism.
  Strona może w dowolnym momencie zrezygnować z elektronicznego doręczania pism. Powyższe oświadczenie musi być złożone w formie dokumentu elektronicznego. Jeżeli strona zrezygnuje z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej, będzie otrzymywać korespondencję za pośrednictwem Poczty Polskiej.
   
 2. Doręczanie pism w formie dokumentu elektronicznego przez Sąd.
  Od dnia zainicjowania przez stronę komunikacji elektronicznej Sąd będzie doręczał stronie wszelką korespondencję w postaci elektronicznej. Na adres poczty elektronicznej strona otrzyma zawiadomienie o otrzymanym piśmie w postaci dokumentu elektronicznego. Aby odebrać dokument należy zalogować się na swoje konto ePUAP i potwierdzić jego doręczenie. Datą odebrania pisma jest data określona w urzędowym poświadczeniu doręczenia (UPD). Jeżeli pismo nie zostanie odebrane w ciągu 7 dni, Sąd prześle je ponownie. Jeżeli pismo nie zostanie odebrane w ciągu następnych 7 dni, Sąd uzna, że doszło do skutecznego doręczenia pisma. Pismo uznaje się za doręczone z dniem upływu 14 dnia od dnia przesłania pierwszego zawiadomienia. Istnieje możliwość zapoznania się z treścią pisma uznanego za doręczone m.in. przy wykorzystaniu Portalu Akt Sądowych Sądów Administracyjnych (PASSA) oraz platformy e-PUAP.

 


Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny.
Szczegółowe rozwiązania prawne zawarte są w art. 12b, art. 46, art. 47, art. 49a, art. 74a ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. (Akt dostępny w zakładce: Akty prawne/ Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).