Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 22/21 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 16 lipca 2021 roku w sprawie organizacji pracy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu oraz podejmowanych działań profilaktycznych służących przeciwdziałaniu potencjalnemu zagrożeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 - po zmianach 30 września 2022 r.

ZARZĄDZENIE NR 22/21
PREZESA
WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W POZNANIU
z dnia 16 lipca 2021 roku  

- tekst jednolity

w sprawie organizacji pracy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu oraz podejmowanych działań profilaktycznych służących przeciwdziałaniu potencjalnemu zagrożeniu zakażenia wirusem
SARS-CoV-2

§ 1.

Organizacja posiedzeń jawnych wyznaczanych na podstawie art. 15 zzs4 ustawy z dnia 20 października 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  (Dz.U.2020, poz. 1842 t.j).

 1. Posiedzenia jawne, w budynku A, mogą się odbywać jednocześnie najwyżej w dwóch zespołach sal rozpraw, z zastrzeżeniem, że w każdym z nich:
 • skład orzekający oraz
 • strony (uczestnicy postępowania) i publiczność znajdować się będą w odrębnych pomieszczeniach.
 1. Posiedzenia jawne dla stron (uczestników postępowania) znajdujących się poza sądem, prowadzone będą przy użyciu urządzeń technicznych, umożliwiających przeprowadzenie jej na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku.
 2. W rozprawie sądowej prowadzonej w siedzibie sądu dopuszcza się udział maksymalnie pięciu osób (stron, uczestników postępowania), w tym ich pełnomocników oraz trzech osób w charakterze publiczności. O udziale publiczności w rozprawie decyduje kolejność zgłoszenia chęci uczestniczenia w niej, dokonana na stanowisku kontrolnym znajdującym się przy wejściu do Sądu. Ustanowienie przez stronę (uczestnika postępowania) pełnomocnika po wyznaczeniu terminu rozprawy nie wpływa na możliwość jej przeprowadzenia w siedzibie Sądu.  
 3. Każdorazowo, po przeprowadzeniu posiedzenia, dokonuje się dezynfekcji sali przeznaczonej dla stron i publiczności.
 4. Strony (uczestnicy) postępowania, zamierzający wziąć udział w posiedzeniu jawnym, mogą wejść do budynku Sądu najwcześniej na 15 minut przed wyznaczonym terminem rozprawy.
 5. Posiedzenia jawne, o których mowa w ustępie 1, będą wyznaczane przy uwzględnieniu konieczności dezynfekcji sali rozpraw po każdym posiedzeniu – co do zasady co 30 minut.

§ 2

Czytelnia akt.

 1. Dostęp do akt zapewnia się w trybie elektronicznym, na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Szczegółowe informacje dotyczące udostępnienia akt sądowych w systemie teleinformatycznym Sądu znajdują się na stronie https://bip.wsa.poznan.pl w zakładce „Elektroniczna komunikacja z sądem, dostęp do akt sądowych on-line”.
 2. Czytelnia akt, w ograniczonym zakresie i w uzasadnionych przypadkach, wznawia przyjmowanie interesantów, z zastrzeżeniem że:
  1. akta udostępniane są w Czytelni akt, jeżeli skorzystanie przez osobę uprawnioną z dostępu elektronicznego do tych akt nie jest możliwe;
  2. osobiste przeglądanie akt w Czytelni akt może nastąpić wyłącznie po wcześniejszym złożeniu wniosku (telefonicznie nr tel. +48 61 85 66 732, pisemnie lub na adres e-mail: wis@poznan.wsa.gov.pl);
  3. Przewodniczący Wydziału Informacji Sądowej decyduje o udostępnieniu akt i wyznacza jego termin;
  4. w Czytelni akt jednorazowo może przebywać, poza pracownikami Sądu, 1 osoba;
  5. akta spraw udostępniane są w czytelni najpóźniej na 72 godziny przed wyznaczonym terminem posiedzenia, w celu zapewnienia możliwości poddania ich kwarantannie.
  6. Po każdym przyjęciu interesanta czytelnia akt podlega dezynfekcji.
  7. (…)
  8. W pozostałym zakresie, Wydział Informacji Sądowej udziela informacji telefonicznie, korespondencyjnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 3

Kasa Sądu, Biuro podawcze.

 1. (...)
 2. Przy stanowisku Biura podawczego Sądu może przebywać jednorazowo nie więcej niż jeden interesant.

§ 4

Zasady wejścia na teren Sądu.

 1. Wstrzymuje się przyjmowanie w siedzibie Sądu interesantów przez Prezesa i Wiceprezesa Sądu oraz Przewodniczących Wydziałów.
 2. Wstrzymuje się możliwość wejścia na teren Sądu osób postronnych. Ograniczenie to nie dotyczy:
  • uczestników posiedzeń jawnych;
  • wcześniej umówionych osób, korzystających z Czytelni akt;
  • osób składających dokumenty w Biurze podawczym;
  • pracowników obsługi technicznej;
  • pracowników Poczty Polskiej lub innych podmiotów zajmujących się dostarczaniem przesyłek, w tym kurierów;
  •  osób, których przybycie wcześniej zostało uzgodnione z upoważnionymi pracownikami Sądu;
  • pracowników i funkcjonariuszy służb mających prawo wejścia na teren sądu na podstawie odrębnych przepisów.

§ 13

Traci moc Zarządzenie Prezesa WSA w Poznaniu z dnia 27 maja 2021 roku nr 10/21.

§ 14

Zarządzenie wchodzi w życie od dnia 20 lipca 2021 roku.