Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 2018-05-15.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2023-11-10.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wynik analizy pod względem zgodności

WSA Poznań - audyt dostępności (1).pdf - data dodania: 2020-03-31 00:00:00

Raport o dostępności

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - data dodania: 2024-03-14 10:41:18

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31.

Data aktualizacji oświadczenia: 2024-02-15.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Grzegorz Przewłocki, Grzegorz Zieleźny, Sławomir Milewski, Mateusz Chudy NETKONCEPT.COM sp.j..

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Wydział Informacji Sądowej, wis@poznan.wsa.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48618566732 lub +48618566865. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOCXWniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej - wzór

DOCXWniosek o zapewnienie dostępności - wzór

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

61-815 Poznań, ul. Franciszka Ratajczaka 10/12
Tel.: +48618566700
Faks: +48618566710
E-mail:
Strona internetowa: bip.wsa.poznan.pl

Dostępność architektoniczna

Wejście do budynku możliwe schodami lub – po powiadomieniu ochrony – przy użyciu specjalnej windy. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu posiada windy dla osób na wózkach inwalidzkich.
Bezpośrednio przy wejściu głównym znajduje się stanowisko ochrony z bramką bezpieczeństwa i urządzeniem do prześwietlania bagaży.

Obszar dostępny dla interesantów to parter i I piętro. Szatnia, Biuro Podawcze, Wydział Informacji Sądowej wraz z Czytelnią, Kasa Sądu oraz toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na parterze i nie wymagają pokonywania dodatkowych przeszkód architektonicznych. Nawierzchnia w holu sądu jest gładka, wolna od przeszkód, a główne ciągi komunikacyjne są oznaczone wypukłymi liniami kierunkowymi z zaznaczeniem punktów uwagi.

Dostęp do sal rozpraw oraz toalet znajdujących się na I piętrze wymaga skorzystania przez osoby na wózkach inwalidzkich z windy obsługiwanej przez pracowników ochrony.

Inne rozwiązania architektoniczne zastosowane w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu na rzecz zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

  • oznakowanie krawędzi pierwszego i ostatniego stopnia wybranego biegu schodów antypoślizgowym pasem kontrastowym oraz pasem ostrzegawczym (płytka Brajl)
  • zastąpienie włącznika światła czujnikiem ruchu w toalecie na osób z niepełnosprawnością,
  • zainstalowanie komunikatów głosowych w windzie,
  • zastosowanie nakładek kierunkowych na poręczach schodów w języku Braille’a,
  • umieszczenie planów tyflograficznych w holu głównym budynku Sądu oraz na I piętrze przed salami rozpraw,
  • oznakowanie nazw pomieszczeń piktogramami w języku Braille’a (parter oraz I piętro z salami rozpraw).

Osoba z niepełnosprawnością może wejść do budynku Sądu z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

DOCRegulamin dotyczący zasad wstępu osoby z niepełnosprawnością z psem asystującym do WSA w Poznaniu

Istnieje możliwość skorzystania przez osobę z niepełnosprawnością ze wsparcia wyznaczonego pracownika Sądu podczas załatwiania spraw w budynku Sądu.

W Wydziale Informacji Sądowej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu znajdującego się na parterze budynku wydzielone zostało stanowisko dla obsługi przez WIS oraz Biuro Podawcze interesanta poruszającego się na wózku inwalidzkim.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PARKINGU

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu nie dysponuje własnymi miejscami parkingowymi przeznaczonymi dla interesantów, a tym samym nie posiada wyznaczonych miejsc dla osób z niepełnosprawnością.

Istnieje możliwość zaparkowania pojazdu przez interesanta będącego osobą z niepełnosprawnością na zamkniętym, wewnętrznym placu przeznaczonym dla samochodów służbowych, po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu takiej potrzeby w Wydziale Informacji Sądowej lub Oddziale Administracyjno-Gospodarczym tutejszego Sądu.

Celem zagwarantowania, że rozprawa w tut. Sądzie odbędzie się w warunkach dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością, Wydział Informacji Sądowej WSA w Poznaniu oczekuje od stron inicjujących postępowanie, zawiadomienia, że w postępowaniu sądowym uczestniczyć będą osoby z niepełnosprawnością - z precyzyjnym określeniem dysfunkcji.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Świadczenie usługi tłumacza języka migowego realizowane będzie podczas wizyty osoby uprawnionej w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w zakresie niezbędnym do uzyskania informacji o sprawach i udostępniania akt.

Osoby, które chcą skorzystać z usług tłumacza języka migowego, proszone są o złożenie stosownego wniosku do Wydziału Informacji Sądowej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu (e-mail: , tel.: +48 618566732 lub +488566865.

Wniosek powinien być złożony w terminie umożliwiającym podjęcie czynności organizacyjnych, co najmniej trzy dni przed planowanym stawiennictwem w WSA w Poznaniu.

Usługa tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna.